خانه ای کنار ابرها

مرا اگر بر در بهشت بیارند اول در نگرم که / او در آن جا هست . اگر نباشد گویم او کو‌؟

خانه ای کنار ابرها

مرا اگر بر در بهشت بیارند اول در نگرم که / او در آن جا هست . اگر نباشد گویم او کو‌؟

خانه ای کنار ابرها

عادت کردم به تو .....

از آن عادت هایی که

با شیر ِ مادر در وجود انسان

جا خوش می کند

و فقط با جان به در می شود........


مغز مداد ؛ دل گراف دارد ؛ مرگ می چیند

و زندگی می کند آرام .

از 29 اردیبهشت تا 8 خرداد ماه ؛ مغز مداد را

دوست ِ دیگری نیز همراهی می کرد

با امضاء نسرین ......

که الان در خانه ی خودش دارد قلم می زند

http://zemzemehayetanhaye.blog.ir
بخوانیدش

آخرین نظرات

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده استعادَتَم داده بهـــــار به تماشای ِ تو هر صُبح

همین صُبحِ عزیــــــز

که به رقـــص آیَـــم و کوتــَه سُخنی ساز کَـــنَم

قَدَمی چَنــگ زَنَــم عَطرِ اقاقـــی وارَت

قَدَحــی پُر کَنم از گلرُخ ِ گندمـــــزارَت

برسانَـــم به نسیـــم که خَبَر دار کُـــنَد

جمله کَســــــان را  ............

" که وجودَت اَبَدیســــتـــــ "
  • مغــــز مداد
 

سُرخ ِ گُل داده ی من ؛ اوّلیـــن سایه ی من

کی به دنیا آمدی ؛ آبی ِ باور ِ من

چَشم ِ من دوخته بر ؛ نَفَس ِ سادگی ات

لحظه ها را چه کنم ،تو فراقَت ؛ غم ِ من

سال ِ نو ، شاخه ی سیب

پُشت ِ فریاد ِ چَمَن

دست ِ تو ؛ بی دل ِ من

دور ِ برکه ؛ لب ِ بام

تو کجایی غَزَلــــم .  • مغــــز مداد

مرا با تو سخنها بود

تو را بامن چه دیداری؛ که پنهانی همه سالی

مرا شیدای خود کردی

کزین غم گین چه ها بینی !

تو امّا رُخ به من جایی نتاباندی و آرامی!

پرنده گَر شوم سویت

تو اندر خانه و کویت

مُقرّر کرده ای جایی که تنهایی بیاساییم ...........

  • مغــــز مداد